ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoud

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Artikel 2 – Definities

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Artikel 5 – Bestelling

Artikel 6 – Prijzen

Artikel 7 – Betaling

Artikel 8 – Levering en leveringstermijn

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11 – Conformiteit en garantie

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

Artikel 14 – Klachtenprocedure

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 16 – Diverse bepalingen 

Artikel 17 – Solden en promoties

 

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

De website, toegankelijk via het adres www.chictableware.com, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Aerts NV, met maatschappelijke zetel te 2440 GEEL, Herentalseweg 66, opgenomen in het KBO onder het nummer 0457.718.254, hierna genoemd “Chic Tableware”.

E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: +32 (0)14 24 29 00
Bankrekeningnummer: BE87 3630 5414 1194
BTW nummer: BE457.718.254 

 

Artikel 2 – Definities

 1. Verkoper: Chic Tableware
 2. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door Chic Tableware op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
 3. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Chic Tableware en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
 4. Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door Chic Tableware op de Website. De producten bestaan uit huis- en tafeldecoratie of soortgelijke producten.
 5. Website: de website van de Verkoper, toegankelijk via www.chictableware.com. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Chic Tableware en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chic Tableware als webwinkelier aan de Koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke goederen – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Chic Tableware wordt ingestemd.
 6. Chic Tableware behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 7. Door het gebruik van de Website van Chic Tableware en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
 8. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Chic Tableware, met betrekking tot de erin opgenomen materie. 

 

Artikel 4 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt.
 2. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
 3. Chic Tableware beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat Chic Tableware gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden goederen en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Chic Tableware zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren.
 4. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra Chic Tableware voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.

  In het geval dat de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Chic Tableware niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. 

 

Artikel 5 - Bestelling

Om online een product aan te kopen dient het product te worden toegevoegd aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven. Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen. Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief.

 

Artikel 6 - Prijzen

Ten aanzien van consumenten binnen de Europese Unie worden alle prijzen uitgedrukt in euro en zijn deze inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden. Leveringen buiten de Europese Unie kunnen leiden tot taksen die door de ontvanger moeten betaald worden, voor zover dit toegelaten wordt door de lokale consumentenbeschermingswetgeving. Als dit het geval is, zal dit uitdrukkelijk vermeld worden voor het sluiten van de overeenkomst.

De prijs wordt gefactureerd in de valuta waarin de Koper zijn bestelling heeft geplaatst.

De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Chic Tableware in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave of communicatie van kortingen en prijzen, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Chic Tableware worden gecorrigeerd of ertoe leiden dat Chic Tableware afstapt van de verkoop aan de klant.

Leveringskosten en retourkosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper meegedeeld.

 

Artikel 7 - Betaling

Bij bestellingen via de Website kan op volgende wijzen betaald worden:

 • iDeal;
 • Bancontact;
 • Paypal;
 • Belfius pay button;
 • KBC/CBC payment button;
 • Sofort banking;
 • Bank transfer;
 • ING home pay;
 • VISA;
 • Mastercard;

Chic Tableware kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Chic Tableware is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

 

 Artikel 8 - Levering en leveringstermijn

 1. Alle goederen worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg.
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Chic Tableware streeft ernaar om de bestelling binnen de 3-7 werkdagen nadat u uw bevestiging hebt ontvangen, te leveren.
 3. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Chic Tableware streeft ernaar vertragingen binnen 3 werkdagen per e-mail aan de Koper te melden.
 4. Als er niet tijdig geleverd kan worden, verwittigt Chic Tableware de Koper voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als Chic Tableware dit niet doet, kan de Koper kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaald Chic Tableware uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 5. De verzendingen gebeuren steeds op risico van Chic Tableware. De Koper moet zich bijgevolg geen zorgen maken over goederen die verloren zouden gaan in de post. Worden goederen echter teruggezonden, dan is de Koper verantwoordelijk voor het transport.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 7. De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het product om dit in ontvangst te nemen. Wanneer dit niet het geval is, wordt een tweede afspraak gemaakt met de Koper voor de levering van het product.
 8. Chic Tableware is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:
  - de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft;
  - niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper;
  - de Koper niet ogenblikkelijk (binnen 24 uren) een juist/nieuw adres opgeeft.
 9. De totale aansprakelijkheid van Chic Tableware bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product / de producten in kwestie. 

 

Artikel 9 - Herroepingsrecht

 1. De Koper heeft gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen de goederen niet te houden. De Koper kan de bestelling in dergelijk geval, zonder betaling van een boete, in de originele staat en met de originele verpakking terugsturen naar Chic Tableware. Binnen 14 dagen nadat de bestelling is ontvangen door Chic Tableware, wordt de volledige aankoopprijs ervan terugbetaald aan de Koper.
 2. De Koper kan de goederen enkel terugzenden door deze op te sturen naar Chic Tableware. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de vaste kost van €10 die verbonden is aan het retourneren van een bestelling.
 3. Chic Tableware behoudt zich het recht om te wachten met de terugbetaling, tot het moment waarop deze de goederen in kwestie heeft teruggekregen.
 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering wordt er van de Koper verwacht dat deze zorgvuldig omgaat met zowel de bestelling als de verpakking. Als de Koper de goederen nog wenst terug te sturen zoals hierboven omschreven, mag deze de goederen enkel in die mate uitpakken als nodig is om te kunnen beoordelen of deze het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen bijgevolg dan ook niet gebruikt zijn.
  Chic Tableware behoudt zich het recht voor een waardevermindering in rekening te brengen indien goederen bij retour beschadigd, gebruikt of vuil zijn of indien de originele verpakking of labels ontbreken.
 5. Het terugsturen van de goederen moet gebeuren samen met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en samen met de originele verpakking. Daarenboven moet er rekening gehouden worden met de instructies vermeld in deze Algemene Voorwaarden.
 6. Om het herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan de Koper het retourformulier invullen en opsturen naar Chic Tableware. Het retourformulier zit ook bij de bevestigingsmail. Bovendien kan je het ook verkrijgen door naar [email protected] te mailen. Chic Tableware zal de Koper per e-mail een ontvangstbevestiging bezorgen met betrekking tot het herroepingsformulier. 
 7. Gelieve het retourformulier te gebruiken dat u bij uw order vindt. Daarnaast kan u het ook hier downloaden: print hier.
 8. Chic Tableware maakt geen uitzonderingen op één van bovenstaande voorwaarden in verband met het herroepingsrecht. 

 

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

 1. Chic Tableware garandeert dat de producten conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Chic Tableware verzekert daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
 2. De Koper beschikt als consument over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen die hij bij ons koopt. Tijdens deze periode en binnen de wettelijke grenzen zorgen wij voor de kosteloze vervanging of herstelling van goederen die een gebrek vertonen dat onder de wettelijke garantie valt. De Koper dient eerst aantonen dat de gebreken in het goed niet veroorzaakt zijn door abnormaal gebruik ervan.
 3. Om een beroep te doen op een garantie, moet de Koper zijn aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Bewaar deze dus altijd goed. Garanties zijn niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 4. Let op: wij geven nooit garantie voor gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de was-of gebruiksinstructies, hardhandig gebruik, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. 

 

Artikel 12 - Overmacht  

In geval van overmacht is Chic Tableware niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Chic Tableware die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

 

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Chic Tableware, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Chic Tableware, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. 

 

Artikel 14 - Klachtenprocedure

Chic Tableware doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze Chic Tableware contacteren via [email protected] . Wij streven naar een snelle afhandeling van een klacht. U kan binnen de 14 dagen een antwoord verwachten. Zodra we grondig onderzoek hebben gedaan omtrent de klacht, nemen wij terug contact met u op om een oplossing voor te leggen.

Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij het Europese ODR-platform:  http://ec.europa.eu/consumers/odr 

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Chic Tableware of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Antwerpen, tenzij een dwingende rechtsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 

 

Artikel 16 - Diverse bepalingen

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Aerts NV op volgend adres: Aerts NV, 2440 GEEL, Herentalseweg 66, per mail: [email protected]

 

Artikel 17 - Solden en Promoties

Tijdens de solden en periodes waarin een promotie loopt, geldt de prijs die op de check-outpagina verschijnt. 

Alle kortingen zijn geldig op de aangeduide producten, gedurende de aangeduide termijn en zolang de voorraad strekt.